Nedeľa 22. 5. 2022
Dnes má meniny Júlia, Juliana

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
29.11.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 8 kusov náletových drevín na pozemku parc. č. 1321/31 v k.ú. Rusovce.
24.11.2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2018

20.11.2017 Oznámenie o začatí nového dodatočného stavebného konania stavby "Záhradná chatka" na pozemku registra "C" p.č. 390/316 v k.ú. Rusovce v spojení s kolaudáciou
13.11.2017 Ministerstvo životného prostredia SR, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8041/2017-1.7/dj-R - "(zmena č. 3) Diaľnica D4, Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
9.11.2017 Upozornenie a výzva na odstranenie vozidla Citroen Xara Picasso na Kovácsovej ulici.
6.11.2017 Oznamujeme Vám, že na Balkánskej ulici (vedľa rodinného domu na Hájovej ul. č. 1) v Rusovciach bude v čase od 6.11.2017 do 12.11.2017 prebiehať rozkopávka na základe povolenia Miestneho úradu MČ Bratislava-Rusovce č. MÚ/R 4893/2017 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácii a rozkopávky chodníka a zelene.
4.11.2017 Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby, Keltská 36, Bratislava-Rusovce
3.11.2017 Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohopodárskeho pozemku.
24.10.2017 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 písmeno e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Martin Kremnický s manželkou Katarínou
24.10.2017 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Bugár