Pondelok 23. 9. 2019
Dnes má meniny Zdenka

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
19.8.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Peter Blahovec a Katrína Blahovcová
19.8.2019 Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Profi Estate SK, s.r.o.
19.8.2019 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lotus desing, s.r.o.
16.8.2019 Oznam o oreze drevín v ochrannom pásme vedenia NN - ELVip s.r.o.
7.8.2019 MČ Bratislava-Rusovce vyhlásila prieskum trhu na "Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice"
7.8.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 1/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.
24.7.2019 Okresný úrad Bratislava: Oznámenie o začatí územného konania na kompenzačné opatrenia diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever OU-BA-OVBP2-2019/9184/KAZ.
23.7.2019 Rozhodnutie MÚ č. 3011/2019/Gb - povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku vozovky, ulica Gerulatská, v čase od 23. 07. 2019 do 07. 08. 2019.
22.7.2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
19.7.2019 Oznámenie o uložení zásielky formou verejnej vyhlášky - Ján Klemensich