Sobota 2. 3. 2024
Dnes má meniny Anežka

Správa nehnuteľného majetku

Kontakt:
Ing. Oľga Stuparinová
telefón: + 421-2-68 20 70 31
e-mail: správamajetku@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 18, 1. poschodie
 

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.30-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-16:00
Piatok 8.00-12.00  

 

 • zabezpečovanie právnej agendy a majetkovoprávnych vzťahov rozsiahlych investičných celkov od predinvestičnej prípravy až po porealizačné vyrovnanie
 • vedenie evidencie vlastného a zvereného nehnuteľného majetku do správy mestskej časti Bratislava-Rusovce
 • zabezpečovanie celého procesu predaja nehnuteľného majetku MČ, vyhotovenie kúpnych zmlúv
 • zabezpečovanie celého procesu prenájmu nehnuteľného majetku MČ s výnimkou bytov a nebytových priestorov, vyhotovenie nájomných zmlúv
 • spracovanie podkladov k vydaniu súhlasu starostu k prenájmu, resp. predaju nehnuteľného majetku  vo vlastníctve hl. mesta SR,  nachádzajúceho  sa na území mestskej časti
 • majetkovoprávne vysporiadanie  zvereného  majetku, príprava   všetkých  podkladov k návrhom na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
 • zastupovanie MČ na katastrálnych konaniach a iných konaniach súvisiacich s  nehnuteľným majetkom
 • poskytovanie  odborných  konzultácií vo veciach katastra nehnuteľností pre potreby miestneho úradu.
 • vykonávanie výpočtu nájomného za prenájom pozemkov
 • spolupráca s hl. mestom SR vo všetkých otázkach, týkajúcich sa nehnuteľného majetku
 • spracovanie a predkladanie materiálu k rokovaniu  miestneho  zastupiteľstva
 • spolupráca so znalcami a geodetmi, zabezpečovanie príslušných odborných podkladov pre potreby MČ
 • zaobstaranie  majetkovoprávnych  informácií na úrovni obce.
 • vypracovanie stanoviska starostu pre primátora hl. mesta SR k zmluvným prevodom vlastníctva nehnuteľného majetku hl. mesta SR nachádzajúceho sa na území mestskej časti
 • zabezpečenie  správy nehnuteľného majetku MČ v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Štatútu hl. mesta SR Bratislavy, Zásad hospodárenia s majetkom a VZN MČ BA-Rusovce
 • vypracovanie  žiadosti starostu o predchádzajúci súhlas primátora adresovaný primátorovi hl. mesta SR Bratislavy k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v súlade so Štatútom hl. mesta SR Bratislavy.
 • agenda poplatkov – zadávanie údajov do platobného systému, kontrola došlých platieb
 • zasielanie  písomnej  výzvy za oneskorené úhrady nájomného
 • príprava podkladov pre súdne konania k vymáhaniu pohľadávok MČ, ktoré vyplývajú zo zmlúv o prenájme