Utorok 16. 7. 2024
Dnes má meniny Drahomír, Rút

Participácia

Projekt Castellum 2020 obsahuje zapojenie občanov do rozhodovania - občiansku participáciu. Aby pripomienky a nápady občanov boli reálne použité v projekte, participácia je situovaná na začiatok projektu, aby jej výstupy boli zohľadnené v zadaní súťaže na riešenie nového priestoru.

Formy participácie

Občianska participácia pre projekt Castellum 2020 má dve formy:

  • Anketa, v ktorej sa môžu občania vyjadriť k budúcemu verejnému priestoru - jej online formu môžete nájsť a do konca roka 2019 vyplniť na tejto stránke. (Tlačená podoba bola distribuovaná do všetkých domácností.)

  • Verejné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9. 1. 2020 o 18:00 v budove požiarnej zbrojnice.

Čo je už dané? 

Základné limity územia definuje územný plán Pamiatková zóna, ktorý hovorí o bývaní v bytových domoch a občianskej vybavenosti s maximálnou podlažnosťou 3,5; indexom maximálnej zastavanosti 30% a indexom zelene minimálne 30%. Zámerom projektu Castellum 2020 je zabezpečiť pre obyvateľov Rusoviec nasledovné: 

  • Nové, modernejšie zdravotné stredisko aspoň v takom priestorovom rozsahu, aký poskytuje dnešné zdravotné stredisko.

  • Verejný priestor s funkciou oddychovej zóny - malo by ísť o nové námestie, ktoré bude tvoriť nové malé centrum Rusoviec.

  • Služby a vybavenosť pre obyvateľov a návštevníkov Rusoviec. 

  • Citlivé architektonické riešenie územia s ohľadom na historickú dominantu kaštieľa a charakter starej časti Rusoviec a priľahlej zástavby.

K čomu sa môžu občania vyjadriť? 

K ďalším dôležitým aspektom: aké ďalšie limity má spĺňať celý priestor, na čo by sa mali architekti v návrhu sústrediť, akú má mať námestie podobu, aké bude mať prvky a funkčné usporiadanie, aké služby a vybavenosť by preferovali a aké konkrétne ambulancie by si želali v novom zdravotnom stredisku. 

Čo sa stane s podnetmi občanov?

Námety občanov pomôžu pripraviť kvalitné zadanie súťaže tak, aby v ňom boli zohľadnené nátory a priority Rusovčanov.

Výsledky participácie verejnosti budú sumarizované a vyhodnotené na týchto stránkach, pričom jedným z dôležitých kritérií pre témy, ktoré sa premietnu do zadania súťaže, bude širšia zhoda ľudí, súlad s verejným záujmom a so strategickými dokumentmi mestskej časti a mesta. Ide teda o príležitosť prispieť k zadefinovaniu podmienok spomínanej  súťaže, ktorá stvárni podobu tohto územia tak, aby slúžilo aj pre ďalšie generácie. 

                                                                                                                                                                                                      ► Späť na Castellum 2020