Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

Dom s hypocaustom

 

NKP Dom s hypocaustom v sezóne 2018
Jaroslava Schmidtová

Archeologický výskum: Začali sme s vyberaním ostatných kontrolných blokov, ktoré začali degradovať, padali profily a tým sa strácal aj materiál a informácie. Sektory 1c-d, 2c boli vybrané do hĺbky 160 cm až po múr z nepálených tehál na celej odkrytej ploche. Kontrolný blok 1-3 odkryl smetisko pri východnom profile, rímske vrstvy staršieho osídlenia polohy v 1.-2. storočí n.l. Ďalej sme zistili, že studňa, objekt 1 obsahuje okrem novovekého materiálu aj množstvo rímskych nálezov – keramiku, omietky, maltu, rímsku strešnú krytinu ako aj kusy nepálených tehál.

Pod kontrolným blokom 2c sme odkryli súvislú vrstvu rímskej strešnej krytiny, ktorú sme zachytili už v roku 2015. Považujeme ju za zánikový horizont domu s hypocaustom. Zistili sme, že sa tu nachádzajú aj celé tehly, aj keď samozrejme rozbité pádom, pričom úlomky ležali vedľa seba. Z toho usudzujeme, že ide o padnutú strechu, nie tehlové sute nahádzané na plochu. Ďalšou zaujímavosťou je, že vrstva tehál nie je v jednej výške, ale kopíruje terén. Predpokladáme, že ide o striešku, ktorá sa nachádzala nad objektom 2, teda nie nad celou plochou, ktorú ohraničoval kamenný múr, označený ako objekt 6. Na padnutej streche sa nachádza vrstva HŠ, ktorú považujeme za rímsku a od hĺ 134,40 m n.m. Bpv. môžeme hovoriť o rímskej úrovni.

Čiastočne sme znížili aj kontrolný blok v sektore 1b až po vrstvu rímskej strešnej krytiny, ktorá zasahovala až sem. V tejto časti sme zachytili ďalšiu studňu, resp. objekt kruhového tvaru, ktorý dostal číslo objekt 15. Máme z neho datovací materiál, keramiku s letopočtom 1747.  Zdá sa, že na polohe sa nachádzali v malej vzdialenosti od seba 3 novoveké studne. Podľa máp vieme, že sa tu v novoveku nachádzala cesta. Mohlo tu byť verejné priestranstvo a studne môžu s touto cestou súvisieť. V každom prípade je potrebné overiť, či naozaj ide o studne – okrúhle objekty.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ev.č.zmluvy MK-2130/2018/1.1.


 

NKP Dom s hypocaustom v sezóne 2017

Ondrej Beracka – Jaroslava Schmidtová

MČ Rusovce, ktorá je vlastníkom pamiatky, pokračovala aj v roku 2017  v obnove Domu s hypocaustom. Po opätovnom úspešnom získaní dotácie, začali práce na odkrývaní nových častí pamiatky a následnom reštaurovaní. Postupom času, ako sa celý skvost odkrýval, sa tiež rodila aj víziu pre budúce roky. Našim cieľom je, aby sa Dom s hypocaustom sprístupnil verejnosti. Je to pamiatka, ktorá pri prvom pohľade vyrazí dych, je nádherná, ukazuje čas minulý, ako sa žilo na území Rusoviec v čase slávnej Rímskej ríše. Mestská časť preto chce, aby sa týmto skvostom kochali nie len návštevníci, alebo objavili pamiatku aj občania Rusoviec.

V roku 2017 bola najväčšia pozornosť sústredená na reštaurovanie pamiatky, ktorú realizoval akad. sochár Vladimír Višvader - VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok. Kamenné riadkové nadzákladové ako aj základové murivo bolo zbavené voľne viazaných depozitov, spevnené, očistené od mikroflóry, stabilizované, dotvorené a domurované a štrukturálne a farebne zjednotené. Vykonaná bola konsolidácia stratigrafických sond, podláh a spevnené boli okraje výkopov. Súčasťou prác bola obnova, doplnenie, rekonštrukcia pilierov hypocausta, spevnenie a tmelenie chýbajúcich častí, celková petrifikácia, farebné zjednotenie povrchov, konzervovanie, záverečná hydrofobizácia.

Pokračoval aj archeologický výskum. Odkryté bolo pokračovanie múru z nepálených tehál a ďalšie dve kolové jamy väčších rozmerov. Preskúmali sme kostrový hrob, v ktorom nohy pochovaného sa nachádzali pod plotom vedľajšej parcely. V sektore 2a sme sa dostali až na piesčité a štrkové podložia. V hrobe sme našli mincu (3. stor.) a  fragment neskoro-rímskeho náramku,  ktorý je ukončený haďou hlavičkou. V nálezovom inventári v sezóne 2017 máme vzácny  nález a to fragment odlievacej formy. Takéto formy sú vzácne samé osebe, avšak táto forma  je výnimočná svojim využitím. Slúžila na výrobu beneficiárskych insígnií , pravd. pracky (balteus) na závesnom remeni cez plece, na ktorom sa nosil meč  cez plece a bola zhotovená podľa vzoru beneficiárskych kopijí. Beneficiári (beneficiarii) boli miestodržiteľom prevelení legionári, ktorí slúžili v nevojenskej sfére a nachádzali široké uplatnenie v rozličných oblastiach. Popri rôznych úlohách v súdnictve,  finančnej správe ich pole pôsobnosti zahŕňalo vymáhanie poplatkov a dohliadanie nad prepravou tovaru či dokonca odovzdávanie správ miestodržiteľovi a od miestodržiteľa; sčasti zastávali aj podobné funkcie ako dnešná polícia. Navyše predstavovali pre obyvateľstvo kontaktné osoby na miestodržiteľa.  Stanice (stationes) beneficiárov (beneficiarii) sa nachádzajú na dopravných uzloch, ale aj pri civilných obydliach na hlavných dopravných tepnách. Nález je dokladom, že v Gerulate bol bod rímskej štátnej poštovej dopravnej služby.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry, evidenčné číslo Zmluvy MK-3394/2017/1.1.