Pondelok 26. 2. 2024
Dnes má meniny Viktor

Prevádzkový poriadok

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA BRATISLAVA-RUSOVCE

 

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

 1. Multifunkčné športové ihrisko sa nachádza v areáli školského dvora Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce (ďalej len „Základná škola“). Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, osvetlením a mantinelmi pre loptové hry. Slúži prioritne na prevádzkovanie aktivít Základnej školy, ale aj pre obyvateľov či návštevníkov Mestskej časti Bratislava-Rusovce. Rozmery ihriska sú 32 x 18 m.
 2. Vlastníkom športového multifunkčného ihriska (ďalej len „MFI“) je Mestská časť Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava, IČO: 00 304 611 (ďalej len „Mestská časť“).
 3. Prevádzkovateľom MFI je na základe Dohody o spolupráci medzi Mestskou časťou a Základnou školou zo dňa 21. 05. 2021 Základná škola (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
 4. Užívateľom MFI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MFI (ďalej len „Užívateľ“).

 

Čl. 2 Všeobecné ustanovenia

 1. MFI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to najmä: malý futbal, nohejbal a volejbal.
 2. Na MFI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je ihrisko určené.
 3. Obsahom činnosti prevádzkovanej na MFI je spontánne osvojovanie si základov loptových hier a prevádzkovanie viacerých druhov športu založených na princípe súťaživosti (súťažné zápasy, turnaje občanov, návštevníkov, či zamestnancov v rámci športových dní a pod.).
 4. Každý Užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom ešte pred vstupom do priestoru MFI a bez výnimky sa ním riadiť a dodržiavať ho. Po neuposlúchnutí pokynov môže byť Užívateľ z MFI s okamžitou platnosťou vykázaný.

 

Čl. 3 Organizačné ustanovenia

 1. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MFI vykonávať každý Užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko. Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
 2. Riaditeľ Základnej školy poverí zodpovedné osoby, ktoré budú zabezpečovať prevádzku MFI počas vyučovania ako aj v čase jeho prevádzky určenej pre krúžkovú a záujmovú činnosť a pre verejnosť. Bez vedomia Prevádzkovateľa je vstup a pohyb na MFI zakázaný!
 3. Každý Užívateľ MFI je povinný v priestore MFI a jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok a bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru MFI.
 4. Užívateľ MFI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku Mestskej časti. Užívateľ (alebo jeho zákonný zástupca v prípade maloletých osôb) je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením. Prípadné škody na zariadení v celom priestore MFI je Užívateľ povinný nahlásiť Prevádzkovateľovi bezodkladne.
 5. Každý Užívateľ je povinný vstupovať/vystupovať do/z priestoru MFI výhradne cez vstupné brány a je povinný používať vhodnú športovú obuv na umelý trávnatý povrch.
 6. V priestoroch MFI je zakázané:
 1. pohyb psov a iných zvierat,
 2. pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach,
 3. pohyb so zmrzlinou, nápojmi či potravinami,
 4. používanie sklenených fliaš a nádob,
 5. fajčenie a používanie alkoholických nápojov, ako aj toxických, omamných a psychotropných látok,
 6. používanie zábavnej pyrotechniky, zbraní, streliva, horľavých látok a chemikálií a zakladanie ohňa,
 7. hlučné a nespoločenské správanie sa,
 8. používanie kopačiek s kolíkovými štuplami a topánok s podpätkom, zablatenej či inak znečistenej obuvi,
 9. preliezanie a preskakovanie oplotenia MFI.
 1. Žiaci a deti Základnej školy vstupujú na MFI v sprievode učiteľa alebo riaditeľom poverenej zodpovednej osoby. Deti do 18 rokov musia byť na MFI s dozorom rodiča, trénera, vyučujúceho alebo inej poverenej dospelej osoby. Za škody spôsobené na zdraví a majetku maloletými a mladistvými osobami nezodpovedá Mestská časť ani Prevádzkovateľ. Zodpovednosť v danej veci má zákonný zástupca.

 

Čl. 4 Prevádzkové ustanovenia

 1. Prevádzkové hodiny MFI:

             Pondelok – Piatok (mimo prázdnin a sviatkov)

              08.00 hod. – 15.00 hod.            Základná a materská škola

              15.00 hod. – 18.00 hod.            Vyhradené pre krúžkovú a záujmovú činnosť

              18.00 hod. – 21.00 hod.            Rezervácie pre záujemcov/verejnosť

               Pondelok – Piatok (počas prázdnin a sviatkov)

               na základe individuálnej dohody s Prevádzkovateľom

              Sobota, Nedeľa

              09.00 hod. – 21.00 hod.            Rezervácie pre záujemcov/verejnosť

 1. Mestská časť a Prevádzkovateľ si vyhradzujú právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
 2. Rezerváciu MFI je potrebné dopredu dohodnúť s Prevádzkovateľom. V prípade nevyužitia MFI Užívateľmi stanovenými týmto prevádzkovým poriadkom môžu so súhlasom Prevádzkovateľa MFI využívať aj iní záujemcovia.
 3. Užívanie MFI je pre Základnú školu bezplatné.
 4. Užívanie MFI mimo času vyhradeného na bezplatné užívanie je spoplatnené sumou 20 €/hod. V prípade využitia šatňového zázemia Základnej školy (šatne, sprchy, toalety) sa k tejto sume pripočíta paušálna suma 3 €. Poplatok za umelé osvetlenie MFI (počas obdobia, kedy bude MFI nevyhnutné vo večerných hodinách osvetliť) je 3 €/hod. Príjmy z takýchto prenájmov budú využité výlučne na úhradu nákladov spojených s prevádzkou a údržbou MFI.
 5. Jednorazový prenájom MFI si môže Užívateľ dohodnúť najneskôr 48 hodín vopred telefonicky na tel. čísle: 02/62859124 a platbu uhradiť vopred do pokladne Prevádzkovateľa počas pracovných dní v čase od 8:00 do 15:30 hod. Dlhodobý prenájom si môže Užívateľ dohodnúť len na základe písomnej žiadosti prostredníctvom e-mailu na: zsrusovce@zsrusovce.sk
 6. Prenájom MFI sa poskytuje na jednu, jeden a pol alebo dve hodiny. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže MFI prenajať najviac na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom, môže si po dohode s Prevádzkovateľom prenajať MFI aj na dlhší čas.
 7. Poplatok za užívanie MFI je potrebné uhradiť vopred prevodom na účet Prevádzkovateľa alebo pri jednorazovom prenájme do pokladne Prevádzkovateľa. Dlhodobý prenájom je možné dohodnúť v dĺžke maximálne na jeden školský rok do 30. júna. Platba bude upresnená podľa podmienok uvedených v zmluve o prenájme. V prípade záujmu o dlhodobý nájom, uzavrie dlhodobý nájomca s Prevádzkovateľom nájomnú zmluvu.

 

Čl. 5 Prevádzkovateľ ihriska

 1. Povinnosti Prevádzkovateľa MFI:
 1. viesť prevádzkovú knihu ihriska s rozpisom o užívaní ihriska,
 2. odomykať a uzatvárať areál MFI,
 3. dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostky mestskej časti a Pokynov na bezpečné užívanie viacúčelového ihriska vydaných zhotoviteľom MFI,
 4. úzko spolupracovať so starostkou mestskej časti pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,
 5. podieľať sa na organizácii školských a verejných športových podujatí uskutočňovaných na MFI,
 6. dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
 7. v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 8. viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na základnej údržbe a opravách,
 9. o vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostku mestskej časti,
 10. starať sa o čistotu okolia ihriska.

 

Čl. 6 Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

 • 112 – tiesňové volanie
 • 150 – hasičská a záchranná služba
 • 155 – záchranná zdravotnícka služba
 • 158 – polícia

 

Čl. 7 Záverečné ustanovenia

 1. Neoddeliteľnou prílohou tohto prevádzkového poriadku MFI sú Pokyny pre bezpečné užívanie MFI, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.
 2. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto prevádzkového poriadku vykonáva Mestská časť, Prevádzkovateľ alebo nimi poverené osoby.
 3. Za porušenie tohto prevádzkového poriadku môže byť uložená sankcia v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

V Bratislave-Rusovciach 24. 05. 2021

 

                                                      _________________________                                                         __________________________              

                                              Mestská časť Bratislava-Rusovce                                         Základná škola s materskou školou

                                           PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.                                                Mgr. Rastislav Kunst

                                                                 starostka                                                                                         riaditeľ

 

 

Pokyny na bezpečné užívanie viacúčelového ihriska

Kompaktné viacúčelové ihrisko po obvode ohraničené mantinelovým systémom s oplotením s výplňou z PP dosiek a ochrannej siete z tkanej textílie, príp. ohraničené s oplotením z pozinkovaných stĺpikov a ochrannej siete z tkanej textílie je účelovým športovým zariadením určeným predovšetkým pre deti a mládežnícke vekové kategórie na hranie futbalu, tenisu, volejbalu a nohejbalu, príp. iných športov.

Pri jeho využívaní v rámci tréningového procesu, resp. pri rôznych súťažných stretnutiach deti, mládeže a dospelých je potrebné dodržiavať nasledovné pokyny:

 

Neodporúča sa:

z dôvodu hrozby a nebezpečia úrazu

 • škriabať sa po konštrukcii futbalových brán, basketbalových košov, volejbalových stĺpikov,
 • naskakovať na oplotenie a preskakovať ho a tak vstupovať na viacúčelové ihrisko (k tomu účelu je potrebné používať výhradne vstupné dvierka),
 • strkať prsty do medzier medzi plastovými doskami mantinelov,
 • využívať vrchnú časť oplotenia s madlami na sedenie okolo hracej plochy.

 
z dôvodu možného poškodenia

 • vystavovať oplotenie obojstranne neprimeraným nárazovým namáhaniam,
 • využívať plochu ihriska na iné účely ako sú určené (napr. bicyklovanie na ploche, používanie iných tvrdých predmetov miesto puku na hranie hokeja a pod.),
 • prudko otvárať a zatvárať dvierka a narážať nimi na šikmú podperu oplotenia, 
 • ponechávať viacúčelové ihrisko pri jeho využívaní bez dozoru a zabezpečenia ochrany pred možným úmyselným poškodením,
 • využívať viacúčelové ihrisko svojvoľne a bez dozoru správcu hlavne staršími vekovými kategóriami a profesionálnymi športovcami,
 • vešať sa a sadať si na tenisovú, resp. nohejbalovú sieť,
 • používať neprimeranú silu pri napínaní tenisovej, volejbalovej, resp. nohejbalovej siete.

 
Zakazuje sa:

 • poškodzovať ostrými predmetmi oplotenie, Al madlá a mantinelový systém,
 • využívať dvierka v oplotení na „vozenie sa“ pri ich otváraní a zatváraní,
 • manipulovať so skrutkovými spojmi v oplotení,
 • udierať s tvrdými kovovými a inými predmetmi o konštrukciu oplotenia,
 • narezávať alebo ináč poškodzovať ostrými predmetmi siete a šnúry na bránach,
 • nastriekavať farbu a popisovať sprejmi ktorúkoľvek časť oplotenia,
 • fajčiť a používať otvorený oheň v blízkosti hracej plochy,
 • úmyselne hrubou silou tlačiť a vrážať, resp. kývať jednotlivými stĺpikmi oplotenia, konštrukciou brán,
 • svojvoľne demontovať akúkoľvek časť ihriska,
 • odpratávanie snehu z plochy ihriska riešiť ručne, snehovou frézou, resp. ťahacím zariadením (nepoužívať tlačné zariadenie).