Štvrtok 20. 6. 2024
Dnes má meniny Valéria

História

                                                                                                                                                                                                          ► Späť na Rusovce 
 
2200-1600 p.n.l. (doba bronzová) stopy po najstaršom osídlení ľuďmi tzv. wieselburskej kultúry.
7. st. p.n.l. (staršia doba železná) nálezy hrobov halštatskej kultúry
250-125 p.n.l. (mladšia doba železná) nálezy jedného chudobného hrobulaténskejkultúry (Kelti)
12-9 p.n.l. na územie Rusoviec prichádzajú Rimania
70-80 vojenský tábor Gerulata
2.-4. st. rozkvet rímskej Gerulaty
5. st. pod tlakom germánskych kmeňov zánik Gerulaty
6.-7. st. stopy po Longobardoch a Avaroch
9. st. na územie Rusoviec prichádzajú Slovania
10.-11. st. nálezy hrobov zmiešanej slovansko-maďarskej (belobrdskej) kultúry predpokladaná výstavba kostola sv. Víta
r. 1208 prvá písomná zmienka o Rusovciach (terra Uruzwar Wruzvar)
r. 1266 významná pohraničná pevnosť, spomína sa zámok (castellum)
14. st. Rusovce nadobudli význam už aj ako obchodné strediskorn
pred r. 1365 sa konal pravidelný výročný trh, súčasne sa objavuje nemecký názov Kerselburch, Kerelburg, Karelburg, Kerchenburg, Kerlburg, Karlburg
r. 1410 pôvodné pomenovanie Uruzwar (13.- 14.stor.) sa mení na Orozwar
r. 1446 prvá zmienka o tridsiatkovej mýtnej stanici, ktorá existovala až do roku 1571
r. 1439 prvýkrát sa objavuje označenie ako mestečko "oppidum"
r. 1453 najstarší dochovaný údaj o židovskej komunite
15. st. Rusovce vlastnila šľachtická rodina Tompekovcov
r. 1518 vlastníkom Rusoviec bol Štefan Josa, v ďaľšom období došlo k rozdrobeniu majetku na viacerých vlastníkov (Josa de Savoly, Sibrik, Rajki, Szapári, Zichy, Jaklin, Kortvélyessi, Lengyel, Zlakovich)
16. st. bolo poznačené feudálnou anarchiou, vnútornými bojmi o uhorskú korunu a najmä tureckou expanziou do strednej Európy
r. 1515-1575 územie Rusoviec osídlili v štyroch migračných vlnách Chorváti
r. 1613 znovu výstavba kostola sv. Vita
r. 1646 získal rusovské panstvo Štefan Zichy
r. 1659 prvá zmienka o existencii školy
r. 1668-1669 výstavba kostola sv. Magdalény
r. 1698 ďalšia písomná zmienka o početnej židovskej enkláve
r. 1710 založenie cechu obuvníkov
r. 1712 založenie cechu tkáčov
r. 1744 katastrofálne povodne,Matej Bel píše o nemeckom a chorvátskom obyvateľstve
r. 1775-1777 regulácia toku Dunaja a výstavba tzv. Tereziánskej hrádze
r. 1779 bol zrušený cintorín pri kostole sv. Víta a založený cintorín, ktorý slúži do súčasnosti
27.9.1794 písomne doložené pomerne silné zemetrasenie
7.12.1794 písomne doložené pomerne silné zemetrasenie
16.5.1809 Napoleónske vojská prišli do Rusoviec
r. 1829 postavený evanjelický kostol
r. 1841-1844 gróf Emanuel Zichy Ferraris prestavuje podľa projektu Fr. Beera kaštieľ v tudorovskom štýle
r. 1853 postavená budova evanjelickej školy
r. 1872 kaštieľ v Rusovciach kúpil gróf Hugo Henckel von Donnersmarck
r. 1876 po ničivom požiari na dolnom konci obce bol na podnet grófa Henckela založený dobrovoľný požiarny zbor (9. 9. 1877)
r. 1879 zrušená židovská škola
r. 1884 Laura Henckel - Kászonyi nechala postaviť v parku mauzóleum (kaplnku) pre svojich rodinných príslušníkov
r. 1898 zriadená detská opatrovňa (ovoda)
r. 1906 kaštieľ v Rusovciach kúpil gróf Elemír von Lónyay s manželkou Štefániou
r. 1907 mauzóleum (kaplnka) rodiny Kászonyi bolo premiestnené z parku na miestny cintorín
r. 1908 postavená nová budova škôlky; rozdelenie katolíckej ľudovej školy na chlapčenskú a dievčenskú; v tomto roku Rusovce stratili štatút mestečka
r. 1920 podľa Trianonu Rusovce boli začlenené do Maďarska
15.10.1947 Rusovce boli podľa Parížskej dohody pričlenené k Československu

zostavil: Jozef Mallinerits