Piatok 1. 7. 2022
Dnes má meniny Diana

Starostka

                                                                                                                       ► Späť na Samosprávu
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.   
                                                    

Dátum narodenia:  20.4.1980

Miesto narodenia: Trstená
Rodinný stav: vydatá, manžel Michal
Deti: dcéra Olívia Hana,  syn Michal Poslanie a kompetencie starostu:

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.


Pôsobnosť starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
  • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.

Kontakt: 

starostka: PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.  
telefón: + 421-2-68 20 70 16
fax: + 421-2-68 20 70 13
e-mail: starostka@bratislava-rusovce.sk
kancelária č. 3, 1. poschodie