Pondelok 27. 1. 2020
Dnes má meniny Bohuš

Úradná tabuľa - Kópia

Dátum zverejneniaPopis
27.1.2020 Oznámenie o uložení zásielky - Michal Švec
27.1.2020 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na pošte v lehote do 18 dní odo dňa 27. 1. 2020 - Michal Švec
24.1.2020 Oznam o prerokovaní územnoplánovacieho podkladu "Urbanistická štúdia brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy". Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený výklad spracovateľa, sa uskutoční dňa 10. 02. 2020 o 16.30 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
20.1.2020 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 0754/2020/SCDPK/2886 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
13.1.2020 Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na rok 2020 je zverejnený na web stránke mestskej časti v sekcii Základné informácie/Rozpočet a záverečný účet
13.1.2020 Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lotus desing s. r. o.
13.1.2020 Oznámenie o uložení zásielky - Veronika Belušáková
30.12.2019 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky do vlastných rúk na Pošte do 10. 01. 2020 - Felix Filkasz
20.12.2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Povolenie zmeny stavby pred dokončením č. 30286/2019/SCDPK/104179 "Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever"
18.12.2019 VZN MČ Bratislava-Rusovce č. 3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava-Rusovce, prijaté uznesením č. 141 zo dňa 17. 12. 2019.