Mestská časť Bratislava - Rusovce
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Dodanie a montáž posuvných dverí
Poskytovanie internetu - oprava
Odvoz a likvidácia odpadu zo stojiska v MČ Bratislava - Rusovce
Odvoz a likvidácia odpadu zo stojiska v MČ Bratislava - Rusovce - pneumatiky
Činnosť odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚP zóny v rozsahu pamiatkovej zóny Rusovce - DOPLNENÉ
Činnosť odborne spôsobilej osoby na verejne obstarávanie územného plánu zóny v rozsahu pamiatkovej zóny Rusovce
Vyhlásenie prieskumu trhu na rozšírenie chodníka a komunikácie
Vyhlasenie proeskumu trhu, výkon stavebného dozora pre projekt EUROVELO 6
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - preklady EUROVELO 6
Výzva na predĺženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou-informačné a propagačné materiály a reklamné predmety
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - zabezpečenie podujatí projektu
Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou - audit MČ BA RUSOVCE
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou
Vyhlásenei prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-vyriešenie nedostatku teplej vody v BND Pohraničníkov 60
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-odvoz a likvidácia odpadu zo stojiska v MČ BA-Rusovce
Vyhlásenie prieskumu na obstarania zákazky s nízkou hodnotou-výber dodávateľa na realizáciu úprav vyriešenia nedostatku teplej vody v BND Pohraničníkov 60
Vyhlásenie súťaže na obstarania zákazky s nízkou hodnotou - prenájom tlačiarní, multifunkčného zariadenia, kopírovacieho zariadenia
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - upratovanie bytového nájom.domu, Pohraničníkov 60
Vyhlásenie prieskumu trhu - oprava schodištia, sanácia stĺpov a balkóna budova pošta a stavba priečky v triede MČ Rusovce
Vyhlásenie súťaže na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou na opravu výtlkov komunikácií v MČ BA-Rusovce
Zverejnenie oznámenia o vyhlásení VO na odvoz a likvidáciu odpadu zo stojiska kontajnerov
Vyhlásenie súťaže na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - maľovanie budovy pošta-interiér, maľovanie BND Pohraničníkov 60-interiér
Verejné obstarávanie - odvoz a likvidácia odpadu zo stojiska kontajnerov
Oprava hasičského čerpadla
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na vybudovanie novej triedy v MŠ
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou na vybudovanie novej triedy v MŠ - Doplnenie formulára
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - stavba cyklotrasy v dĺžke 700 m-prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou Eurovelo 6
Vyhlásenie prieskumu trhu - zariadenie kuchyne pre Základnú školu na Vývojovej ul., Bratislava - Rusovce
Vyhlásenie prieskumu trhu - dodanie dokumentácie v rámci zákonných povinností na ochranu osobných údajov
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-svetelná signalizácia pre chodcov na Balkánskej ul. (pošta)
Vyhlásenie prieskumu na obstarania zákazky s nízkou hodnotou-nakládka a odvoz drevnej hmoty zo stojiska kontajnerov v MČ BA-Rusovce
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-Realizačný projekt - rekonštrukcia Hájovej ulice
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - rekonštrukcia cesty pri obchode Jednota v MČ BA - Rusovce
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - búranie a frézovanie asfaltového povrchu Balkánska ul.
Správa o zákazke-Miestna komunikácia Keltská ul. Bratislava - Rusovce
Vyhlásenei prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-poradenské služby pre obstarávanie nákupu stroja
Vyhlásenei prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-rekonštrukcia cesty pri obchode Jednota
Vyhlásenei prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-oprava strechy školskej jedálne v MČ Bratislava-Rusovce
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-kancelárske počítače pre MÚ-zverejnené dňa 19.6.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-demontáž a prekládka vykurovacích telies
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - maľovanie stien, stropov a soklov, nová trieda v MŠ Rusovce, zverejnenie 25.7.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - pokládka PVC krytín a úprava povrchov v novej triede MŠ Rusovce, zverejnenie 5.8.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - búranie troch radových garáží na Keltskej ul.-zverejnenie 14.8.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou - Kotol, servis, revízia, revízna správa kotlov, zverejnená 21.8.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou-kancelársky počítača a TV pre MŠ-zverejnené dňa 15.10.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - vŕtanie studní v MČ BA - Rusovce, zverejnené 22.8.2014
Vyhlásenei prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - maľovanie nebytového priestoru fara - interiér, Maďarská 12,BA-Rusovce, zverejnené dňa 14.11.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - posypová soľ - zverejnené 26.11.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - kancelárske počítače pre MÚ - zverejnené 2.12.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - elektro revízie na objekty MČ - zverejnené dňa 19.12.2014
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - návleky na stoličky-zverejnené dňa 16.1.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou - maľovanie spoločenskej sály MÚ - zverejnené dňa 17.2.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu - Právne služby pre spoločný stavebný úrad, zverejnené dňa 21.4.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu - právne služby pre MČ, zverejnené dňa 11.6.2015
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov na Balkánskej ulici č. 102 v MČ Bratislava - Rusovce / miestn. c. 6
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov na Balkánskej ulici č. 102 v MČ Bratislava - Rusovce / miest. c. 3
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytových priestorov na Balkánskej ulici č. 102 v MČ Bratislava - Rusovce / miest. c. 9
MAS Dunaj, o.z - prípravna podpora: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vyhlásenie prieskumu trhu_Ultrazvukový merač tepla-zverejnené dňa 3.9.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu_Oprava strechy na zdravotnom stredisku-zverejnené dňa 26.10.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu_Rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ - zverejnené dňa 26.10.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu_Rekonštrukcia zdravotechniky a vykurovania v MŠ, zverejnené dňa 6.11.2015
Vyhlásenie prieskumu trhu, posuvná skladacia akustická stena, zverejnené dňa 1.12.2015
VO súťaž na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku ZV 03022016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Odvoz odpadu na rok 2106, zverejnené dňa 4.2.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Odkanalizovanie MŠ, zverejnené dňa 6.4.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Služby audítora pre MČ BA-Rusovce, zverejnené dňa 8.6.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu na prípravu obnovy a reštaurovania NKP pre potreby projektu s názvom \\\"NKP Dom s hypokaustom, č. ÚZPF 11422/1, Irkutská ul., 851 10 Bratislava, druhá etapa obnovy, podporovaného v roku 2016 dotáciou MK SR
Vyhlásenie prieskumu trhu na vykonanie archeologického výskumu pre potreby projektu s názvom \\\"NKP Dom s hypokaustom, č. ÚZPF 11422/1, Irkutská ul., 851 10 Bratislava, druhá etapa obnovy, podporovaného v roku 2016 dotáciou MK SR
Vyhlásenie prieskumu trhu_Maľovanie vnútorných priestorov ZŠ Rusovce_zverejnené dňa 12.7.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Kuchynský univerzálny robot pre potreby ZŠ a MŠ_zverejnené dňa 23.8.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu na rekonštrukciu komunikácie v MČ Bratislava-Rusovce ZV14092016
Vyhlásenie prieskumu_Rekonštr. VO a miest. rozhlasu a realizácia pozdĺžneho parkoviska pred požiarnou zbrojnicou na Gerulatskej ul., zverejnené dňa 19.10.2016
Vyhlásenie prieskumu_Realizácia vsakovacích vrtov, zvrejnené dňa 19.10.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Parkovisko pozdĺž Colníckej ulici_zverejnené dňa 10.11.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Plastové okná a dvere ZŠ_zverejnené dňa 10.11.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Právne služby pre MČ_zverejnené dňa 28.11.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_NKP Dom s hypocaustom, archeologický výskum_zverejnené dňa 5.12.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Reštaurovanie na NKP Dom s hypocaustom_zverejnené dňa 7.12.2016
Vyhlásenie prieskumu trhu_Výmena okien a dverí v ZŠ a TCV_zverejnené dňa 25.1.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Čerpanie o odvoz fekálií na rok 2017_zverejnené dňa 26.1.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Sprac. PD-Revitalizácia autobusového otočiska a vybudovanie cyklotrasy_časť 1_3_zverejnené dňa 28.2.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Projektový manažér_zverejnené dňa 16.3.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Tvorba webovej stránky_zverejnené dňa 6.4.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Výmena okien v AB a BND_zverejnené dňa 7.4.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Zmena dopravného značenia, Kovácsova ul_zverejnené dňa 15.5.2017
Vyhlásenie prieskumu trhu_Rekonštrukcia schodiska pre peších vedúceho k náučnému chodníku_zverejnené dňa 15.5.2017
Nedela 28. mája 2017

meniny má

Viliam


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28726


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio