Mestská časť Bratislava - Rusovce
Úradná tabuľa

Portál elektronických služieb Bratislava 

Povinnosť nahlasovať zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu
Výber z dendrologického posudku na pagaštany konské Pri gaštanovej aleji.
Rusovské jazerá - informácia
Rozkopávkove povolenia a verejného priestranstva
Pozvánka na vstupný kvalitársky výbor - UP zóny Rusovce - Sever
Rozhodnutie o stavebnej uzávere - 1. časť
Rozhodnutie o stavebnej uzávere - 2. časť
Sprístupnenie podkladov pre zónu Rusovce-Sever
Vstupný kvalitársky výbor /UŠ Rusovce-Sever - tlačivo na pripomienkovanie
cyklotrasa Petržalka - verejná vyhláška
Príprava územného plánu pamiatkovej zóny
Oznámenie o začatí konania o predľženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Dôležitá informácia - karanténny škodca na jedlých gaštanoch
Oznámenie o zverejnení návrhu zadania na spracovanie ÚPz
Výzva - Servus Pontis Zelená cesta
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Oznámenie o zverejnení konceptu ÚP pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
Zmena termínu obhliadky drevín - Múzeum antická Gerulata
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o odstránení stavby GERULATA
Návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie zóny Pri Gaštanovej aleji, Bratislava - Rusovce
Rusovce-Gerulata rozh.odstránenie stavby
PONTEO II - prístavba k budove s.č. 1174 - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti UR
Plaváreň Petržalka-stavebné povolenie
Bytový dom C Starorímska-oz SP
Bytový dom C Starorímska-SP
Oznámenie o zverejnení návrhu územného plánu pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu- Zmeny a doplnky 05 - návrh
oznámenie o začatí konania o výrube dreviny
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Územný generel dopravy hl.m. SR Bratislavy - strategický dokument
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu \\\"UPN Z Pamiatkej zóny Bratislava- Rusovce\\\" zverejnené dňa 3.2.2015
Rozhodnutie o posudzovaní EIA, \\\"UPN Z Pamiatkovej zony Bratislava - Rusovce\\\", ZV 11.5.2015
Oznámenie o zverejnení: Návrh územného plánu zóny Rusovce - sever, ZV 17.06.2015
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby \\\"Okružná križovatka Rusovce\\\" ZV 09072015
Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu \\\"UPN Z Pamiatkej zóny Bratislava- Rusovce\\\"
Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu \\\"UP zóny Rusovce - sever\\\"
Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny
Obvodný Policajný zbor hľadá vlastníka nájdeného bicykla
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na I. polrok 2016

BA_rusovce, Irkutská NNK, oznámenie o začatí konania
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - oznámenie o zmene
Záverečné stanovisko-Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Výzva na odstránenie autovraku Renault /biely/z Maďarskej ulice
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Ponteo oznámenie o predľžení platnosti UR
BA_Rusovce, Irkutská NNK - oznámenie kolaudácie
PONTEO II - prístavba k budove s.č. 1174 - UR predĺženie platnosti
Policajný zbor Bratislava-Rusovce hľadá vlastníka bicykla Alpina Eco C20 ZV23052016
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na II. polrok 2016, ZV 07062016
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľnosti z majetku obce - kupujúci: Marián Svoboda s manž. Máriou ZV 08062016
Informácia o stiahnutí návrhu k problematike VZN MČ Bratislava-Rusovce o určení školského obvodu ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce a návrhu VZN MČ Bratislava-Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy, Turnianska 10, 851 07 Bratislava z rokovania MZ
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ZV02082016
Oznámenie o začatí územného konania, Prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou EUROVELO 6, Bratislava-Rusovce, ZV26082016
Ministerstvo vnútra SR - Dopravné obmedzenia v piatok, 16. septembra 2016, ZV12092016
Oznámenie o začatí správneho konania -SLUK-ZV13092016
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť - Anna Kremnická - ZV13092016
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť - Marián Vároš - ZV13092016
zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Slovenská pošta, a.s. ZV13092016
zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Gold4ever ZV07092016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť REAL-TIP s.r.o., ZV07092016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - František Hegeduš - ZV07092016
Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. mesta SR BA
Informácia - Postrek proti komárom
Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch na slovensko-rakúskej štátnej hranici - oznámenie ZV28092016
Oznam o prerokovaní Uzemnoplánovacieho podkladu - Urbanistická štúdia výškového zónovania hl. mesta SR BA ZV17102016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - SZZ - ZV28102016
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť - ZD a.s.- ZV28102016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Helena Poorová - ZV28102016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Figi Press s.r.o. - ZV28102016
Okresný úrad Bratislava,Rozhodnutie č. OU-BA-OOP4-2016/008028 o schválení programu starostlivosti o lesy, ZV24112016
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na I. polrok 2017, ZV 28112016
Výzva na odstránenie vraku PEUGEOT na Balkánskej ul. 79, ZV28112016
Výzva na odstránenie vraku - AVIA pri železnici, ZV28112016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Praktikmed - ZV30112016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Šedivá s.r.o. - ZV30112016
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ZV19012017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce - nájomca: HMnet, s.r.o., D4R7 Construction, s.r.o. ZV 25012017
Oznámenie o prerušení dodávky z verejného vodovodu ZV02022017
VZN MČ Bratislava-Rusovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území MČ Bratislava-Rusovce ZV 10022017
Zisťovanie HFCS, ZV22022017
Oznámenie o zámere prenajať majetok MČ Bratislava-Rusovce ZV23022017
Výzva na odstránenie vraku Škoda Felicia bielej farby ZV01032017
Informácia o postupe pripájania sa na vybudovanú skolaudovanú kanalizáciu
Oznámenie spol. BVS, a.s. o dočasnom prerušení dodávky vody z verejného vodovodu dňa 23.3.2017, ZV16032017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, Q-99, s.r.o., ZV 21032017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce - OZ Krajšie Rusovce, ZV 22032017
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľnosti z majetku obce - kupujúci: Eduard Čierny a manželka Renáta Čierna, ZV 22032017
Oznámenie o začatom správnom konaní vo veci vydania rozhodnutia o výrube 5 ks stromov, MÚ/R 1678/2017, ZV23032017
Výzva na preventívnu celoplošnú deratizáciu na území Bratislavského kraja - jar 2017, ZV 29032017
Očkovanie proti besnote 22.04.2017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2269 Ostrovné lúčky do národného zoznamu území európskeho významu ZV12042017
Oznam o prerušení dodávky el. energie na Vývojovej ulici dňa 26.04.2017, ZV 12042017
Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2064 Bratislavské luhy do národného zoznamu území európskeho významu ZV20042017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.04.2017 - Vývojova ul. ZV20042017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.04.2017 - Balkánska, Fláviovska, Tibériova ul. ZV20042017
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 27.04.2017 - Hadriánova, Starorímska, Antická, Trajánova, Fláviovska ul. ZV20042017
Dobročinná zbierka pre KC Dúha 13.5.2017
Povolenie Okresného úradu na zorganizovanie Verejnej zbierky pre KC Dúha 13.5.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na II.polrok 2017 ZV 25052017
Upovedomenie o začatí exekúcie, vyvesené do 14.6.2017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, Rímskokatolícka cirkev, ZV 06062017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, PhDr. Henrieta Hrubá, ZV06062017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, MVDr. Anton Dostál PhD. ZV 06062017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, PhDr. Irena Vitálošová PhD., ZV 06062017
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Informácie pre voličov o voľbách do samosprávnych krajov 4.11.2017
Informácie pre voličov o voľbách do samosprávnych krajov 4.11.2017
Informácie pre voličov o voľbách do samosprávnych krajov 4.11.2017
Informácie pre voličov o voľbách do samosprávnych krajov 4.11.2017
Informácie pre voličov o voľbách do samosprávnych krajov 4.11.2017
Informácie pre voličov o voľbách do samosprávnych krajov 4.11.2017
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie miestneho zastupiteľstva 27.7.2017, ZV 24072017
Rozhodnutie č. MÚ/R 346/2017: Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií a rozkopávku chodníka a zelene na Irkurskej ulici, ZV 24072017
Pravidlá (podmienky) participatívneho rozpočtu na rok 2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub ZV28072017
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 3.8.2017, ZV 03082017
Povolenie čiastočnej uzávierky cesty 1/2 triedy Balkánska OU-BA-OCDPK2-2017/074642, ZV 17082017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, Veronika Vandrášeková, ZV 04092017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, Jana Velbová, ZV 04092017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, SLUK, ZV 04092017
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti z majetku obce, Real-tip, ZV 04092017
HaZÚ hl. mesta SR BA: Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ZV04092017
Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. mesta SR BA 21.10.2017
Upozornenie a výzva na odstránenie vozidla (Renault Megan) na ul. Pohraničníkov 13.9.2017
Magistrát - informácia o oprave komunikácie Viedenská cesta od 26.9.2017 do 3.10.2017
Nájdený bicykel na Gerulatskej ulici dňa 19.9.2017
Piatok 22. septembra 2017

meniny má

Móric


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29492


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio