Mestská časť Bratislava - Rusovce
Úradná tabuľa

Portál elektronických služieb Bratislava 

Povinnosť nahlasovať zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu
Výber z dendrologického posudku na pagaštany konské Pri gaštanovej aleji.
Rusovské jazerá - informácia
Rozkopávkove povolenia a verejného priestranstva
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť v majetku obce, parc. č. 1105/4, 1105/5,1105/7
Pozvánka na vstupný kvalitársky výbor - UP zóny Rusovce - Sever
Rozhodnutie o stavebnej uzávere - 1. časť
Rozhodnutie o stavebnej uzávere - 2. časť
Sprístupnenie podkladov pre zónu Rusovce-Sever
Vstupný kvalitársky výbor /UŠ Rusovce-Sever - tlačivo na pripomienkovanie
cyklotrasa Petržalka - verejná vyhláška
Príprava územného plánu pamiatkovej zóny
Oznámenie o začatí konania o predľženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
Dôležitá informácia - karanténny škodca na jedlých gaštanoch
Oznámenie o zverejnení návrhu zadania na spracovanie ÚPz
Výzva - Servus Pontis Zelená cesta
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Zverejnenie zámeru previesť nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí §9a, ods. 8 písm. b)
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Oznam o čiastočnom vylúčení dopravy 29.4.2013 a (alebo) 30.4.2013
Oznámenie o zverejnení konceptu ÚP pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov
Zmena termínu obhliadky drevín - Múzeum antická Gerulata
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Bytový dom C Starorímska-UR
oznámenie o odstránení stavby GERULATA
Návrh zadania pre spracovanie Urbanistickej štúdie zóny Pri Gaštanovej aleji, Bratislava - Rusovce
Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny
Rusovce-Gerulata rozh.odstránenie stavby
Verejno obchodná súťaž na predaj stavebného pozemku
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Plaváreň Petržalka-oznámenie o začatí stavebného konania
PONTEO II - prístavba k budove s.č. 1174 - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti UR
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Plaváreň Petržalka-stavebné povolenie
Prehlásenie - PD Dunaj 23.5.2014
Oznámenie o uzávierke komunikácie vedúcej po hrádzi 27.5.2014
Bytový dom C Starorímska-oz SP
Bytový dom C Starorímska-SP
Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v MČ Bratislava - Rusovce
Oznámenie o zverejnení návrhu územného plánu pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu- Zmeny a doplnky 05 - návrh
oznámenie o začatí konania o výrube dreviny
Oznámenie Ministerstva vnútra: Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Územný generel dopravy hl.m. SR Bratislavy - strategický dokument
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu \\\"UPN Z Pamiatkej zóny Bratislava- Rusovce\\\" zverejnené dňa 3.2.2015
Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny
Aukčná spoločnosť - Oznámenie o 2. opakovanej dražbe č. 098/2014 - vyvesená 11.3.2015
Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie
Dočasná uzávierka železničného úrovňového priecestia na Vývojovej ulici
Rozhodnutie o posudzovaní EIA, \\\"UPN Z Pamiatkovej zony Bratislava - Rusovce\\\", ZV 11.5.2015
VZN MČ Bratislava - Rusovce o nájme bytov určených na trvalé bývanie, ZV 08062015
Oznámenie o zverejnení: Návrh územného plánu zóny Rusovce - sever, ZV 17.06.2015
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby \\\"Okružná križovatka Rusovce\\\" ZV 09072015
Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu \\\"UPN Z Pamiatkej zóny Bratislava- Rusovce\\\"
Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu \\\"UP zóny Rusovce - sever\\\"
Výzva na odstránenie autovraku
Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny
1) Oznámenie spol. Západoslovenská distribučná o prerušení dodávky elektriny, dna 12.10.2015
2) Oznámenie spol. Západoslovenská distribučná o prerušení dodávky elektriny dna 12.10.2015
3) Oznámenie spol. Západoslovenská distribučná o prerušení dodávky elektriny dna 12.10.2015
Obvodný Policajný zbor hľadá vlastníka nájdeného bicykla
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na I. polrok 2016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce - nájomca: Ján Petrenka ZV 02122015
Oznámenie o začatí konania o výrube dreviny

BA_rusovce, Irkutská NNK, oznámenie o začatí konania
Oznam Krajského policajného zboru v Bratislave - ochrana reflexnými prvkami
Výzva Západoslovenskej distribučnej,a.s. na orez stromov a iných porastov v ochrannom pásme elektrických vedení
Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever - oznámenie o zmene
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca ZV01022016
Záverečné stanovisko-Územný generel dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
VO súťaž na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku ZV 03022016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce - budúci nájomca: Margita Patašiová ZV 03022015
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ZV 25022016
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Oznámenie o povinnom zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017
Opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi - usmernenie ZV17032016
VO súťaž na predaj stavebného pozemku ZV 08032016
Výzva na odstránenie autovraku Renault /biely/z Maďarskej ulice
Návrh VZN MČ Bratislava-Rusovce, ktorým sa vyhlasuje zäzná časť územnoplánovacej dokumentácie, územného plánu zóny v rozsahu pamiatkovej zóny Bratislava-Rusovce, pre časť pamiatkovej zóny v k.ú. Rusovce, ZV23032016
Oznámenie o začatí konania o výrube drevín
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce - budúci nájomca: Vladimír Bradáč ZV 23032016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce - budúci nájomca: TERNO real estate s.r.o. ZV 23032016
Ponteo oznámenie o predľžení platnosti UR
Zber domového odpadu s obsahom škodlivín 30.4.2016 od 10.30 do 12.30 hod.
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2016/2017
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) od 13.4.-16.maja 2016
Dražobná vyhláška - Dražba na spoluvlastnícky podiel vo výške 1/2 a príslušenstva k nehnuteľnosti (prístupová cesta), ZV02052016
BA_Rusovce, Irkutská NNK - oznámenie kolaudácie
PONTEO II - prístavba k budove s.č. 1174 - UR predĺženie platnosti
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Rusovciach ZV05052016
\\\"Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov - Zmeny a doplnky 04\\\" ZV19052016 - nahliadnuť do kompletného záverečného stanoviska je možné v kanc. č. 7 počas stránkových hodín
Policajný zbor Bratislava-Rusovce hľadá vlastníka bicykla Alpina Eco C20 ZV23052016
Návrh VZN MČ Bratislava-Rusovce č. ..../2016 o určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou ZV 07062016
Návrh VZN MČ Bratislava-Rusovce č. ..../2016 o určení školského obvodu Základnej školy, Turnianska 10 851 07 Bratislava, ZV 07062016
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na II. polrok 2016, ZV 07062016
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľnoti z majetku obce - kupujúci: Anna Repáčiková ZV 08062016
Zverejnenie zámeru odpredať nehnuteľnosti z majetku obce - kupujúci: Marián Svoboda s manž. Máriou ZV 08062016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce - budúci nájomca: Marián Vároš s manželkou Andreou ZV 08062016
Informácia o stiahnutí návrhu k problematike VZN MČ Bratislava-Rusovce o určení školského obvodu ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava-Rusovce a návrhu VZN MČ Bratislava-Rusovce o určení školského obvodu Základnej školy, Turnianska 10, 851 07 Bratislava z rokovania MZ
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES 2016) od 1.7. - 30.11.2016
VO súťaž na prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku ZV 30062016
Oznam Západoslovenskej distribučnej o Prerušení distribúcie elektriny: Balkánska a Vývojová, 21.7.2016
Oznam Západoslovenskej distribučnej o Prerušení distribúcie elektriny: Vývojová 8, 21.7.2016
Oznam Slovenskej pošty, a.s. o dočasnej úprave hodín pre verejnosť počas letných mesiacov ZV14072016
Ponuka práce: CBA, ZV20072016
Oznam Západoslovenskej distribučnej o Prerušení distribúcie elektriny: Balkánska a Vývojová, 27.7.2016
Oznam Západoslovenskej distribučnej o Prerušení distribúcie elektriny: Vývojová 8, 27.7.2016
Oznam - uzávierka cesty na Maďarskej ulici
Zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ZV02082016
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dna 6.9.2016 na Kovácsovej ulici
Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny dna 6.9.2016 na Vývojovej ulici 10/VE
Oznámenie o začatí územného konania, Prepojenie Gaštanovej aleje s cyklotrasou EUROVELO 6, Bratislava-Rusovce, ZV26082016
Návrh VZN MČ Bratislava-Rusovce o miestnom referende, ZV 06092016
Návrh VZN MČ Bratislava-Rusovce o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce, ZV06092016
Ministerstvo vnútra SR - Dopravné obmedzenia v piatok, 16. septembra 2016, ZV12092016
Oznámenie o začatí správneho konania -SLUK-ZV13092016
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť - Anna Kremnická - ZV13092016
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť - Marián Vároš - ZV13092016
zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Slovenská pošta, a.s. ZV13092016
zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Gold4ever ZV07092016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť REAL-TIP s.r.o., ZV07092016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - František Hegeduš - ZV07092016
Zber odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na území hl. mesta SR BA
Informácia - Postrek proti komárom
Oznam - asfaltovanie na Maďarskej a Gerulatskej ulici
Čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch na slovensko-rakúskej štátnej hranici - oznámenie ZV28092016
Oznam o prerokovaní Uzemnoplánovacieho podkladu - Urbanistická štúdia výškového zónovania hl. mesta SR BA ZV17102016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 28.10.2016 - Maďarská ul. ZV18102016
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 03.11.2016 - Maďarská ul. ZV2110.2016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - SZZ - ZV28102016
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľnosť - ZD a.s.- ZV28102016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Helena Poorová - ZV28102016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Figi Press s.r.o. - ZV28102016
Západoslovenská distribučná - Prerušenie distribúcie elektriny - 22.11.2015 - Oznam č. 1
Západoslovenská distribučná - Prerušenie distribúcie elektriny - 22.11.2015 - Oznam č. 2
Návrh VZN o určení školského obvodu ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava-Rusovce, ZV 14112016
Oznam pre obyvateľov Kovácsovej ulice
Okresný úrad Bratislava,Rozhodnutie č. OU-BA-OOP4-2016/008028 o schválení programu starostlivosti o lesy, ZV24112016
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Rusovce na I. polrok 2017, ZV 28112016
Výzva na odstránenie vraku PEUGEOT na Balkánskej ul. 79, ZV28112016
Výzva na odstránenie vraku - AVIA pri železnici, ZV28112016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Praktikmed - ZV30112016
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť - Šedivá s.r.o. - ZV30112016
Pozvánka na vianočné posedenie dôchodcov dňa13.12.2016
štvrtok 19. januára 2017

meniny má

Drahomíra


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28116


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio