Mestská časť Bratislava - Rusovce
Materská škola

OZNAM 

ŽŠ s MŠ v Rusovciach Vám oznamuje, že počas veľkonočných prázdnin v dňoch 13.4.2017 - 18.4.2017 nebude v prevádzke Materská škola Kováscova 102 Bratislava-Rusovce, Školský klub detí a Školská jedáleň  s kuchyňou pre ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava-Rusovce. Začiatok prevádzky je v stredu 19.4.2017. 

 

*************************************************

 

Portál elektronických služieb Bratislava

Web stránka: http://www.zsrusovce.sk/materska_skola.php  

 

Projekt "Naša škôlka - Rusovce" - úprava existujúceho priestoru na telocvičňu pre deti  predškolského veku v budove MŠ, kde žiadateľom je MČ Bratislava - Rusovce sa buduje s finančnou podporou Bratislavského samospravneho kraja. 

 

Miesto realizácie projektu: budova Materskej školy na Kovácsovej ulici 465/102, v Bratislave Rusovciach.

Účel: úprava existujúceho priestoru na telocvičňu pre deti  predškolského veku v budove MŠ

Cieľ projektu: je adaptovanie vnútorných priestorov v existujúcej materskej škole na novú telocvičňu.

Celkový odhadovaný rozpočet projektu: cca. 25.000 €

Výška dotácie z BSK: 4.000, - €

Ostatné zdroje:  finančné zdroje MČ Bratislava - Rusovce

Predpokladaný termín realizácie:  do 31.12.2015

 

 *****************************************************************

„Nová trieda v MŠ v Bratislave – Rusovciach“ v MČ Bratislava – Rusovce sa buduje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektovej výzvy „Naša materská škôlka – náš kraj“.

 

Miesto realizácie projektu: budova Materskej školy na Kovácsovej ulici 465/102, v Bratislave Rusovciach.

Účel: Zvýšenie kapacity detí v predškolskom vzdelávaní prostredníctvom vybudovania triedy v MŠ.

Cieľ projektu: adaptovanie vnútorných priestorov v existujúcej materskej škole na novú triedu pre min. 14 detí.

Celkový odhadovaný rozpočet projektu: cca. 25.000 - 30.000 €

Výška dotácie z BSK: 8.000, - €

Ostatné zdroje: sponzorské príspevky, finančné zdroje MČ Bratislava - Rusovce

Predpokladaný termín realizácie:  do 31.12.2014

 

 *****************************************************************

 

 

ROK OTVORENIA MATERSKEJ ŠKOLY: 1948 

 Materská škola v Rusovciach, je škola s dlhoročnou tradíciou. Kvalitou výchovno-vzdelávacej práce, ako aj množstvom zaujímavých aktivít sa za roky pôsobenia dostala do povedomia verejnosti v Rusovciach.

Materská škola je umiestnená v účelovej jednoposchodovej budove, s dvorom, s dostatočným množstvom zelene a priestrannou trávnatou plochou. Areál dopĺňajú pieskoviská s detskými preliezačkami.Celodennou výchovou a vzdelávaním poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou. V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní podporuje osobný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.Ciele materskej školy sú prispôsobené požiadavkám a potrebám detí, rodičovskej verejnosti a spoločnosti.

Nová trieda v MŠ v Bratislave -Rusovciach v MČ Bratislava - Rusovce sa buduje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektovej výzvy Naša materské škôlka - náš kraj
VZN č. 3/2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rusovce
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2017/2018, ZV 13032017


Nedela 20. augusta 2017

meniny má

Anabela


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (22%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 29254


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio