Mestská časť Bratislava - Rusovce
MAS Dunaj o.z.

Občianske združenie MAS Dunaj o.z. sa uchádza o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny

 

Miestne akčné skupiny predstavujú verejno-súkromné partnerstvá, v ktorých majú svoje zastúpenie miestne komunity obyvateľov, podnikateľské subjekty, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty na miestnej úrovni. Podmienkou je, aby zástupcovia súkromného sektora (vrátane mimovládnych organizácií) tvorili minimálne 50% tohto partnerstva. Miestna akčná skupina vzniká ako neformálne partnerstvo kľúčových subjektov verejného a súkromného sektora, ktoré pôsobia v území. Partnerstvo bolo potrebné zaregistrovať ako občianske združenie (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov).

V súčasnosti pripravujeme stratégiu rozvoja územia členských obcí, tzv. "Stratégiu CLLD", v ktorej máme záujem:

zadefinovať miestne ciele a potreby v rámci členských obcí a mestských častí: Rusovce, Čunovo, Jarovce, Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná a Rovinka,

  • zosúladiť jednotlivé ciele v rámci celého regiónu MAS Dunaj, o.z,
  • definovať finančné zdroje a spôsob financovania schválených zámerov z programov PRV (Program rozvoja vidieka) a IROP (Integrovaný regionálny operačný systém) po celkovom zhodnotení analýzy územia.

Týmto Vás, obyvateľov regiónu členských obcí, zároveň vyzývame k spolupodieľaniu sa na tvorbe Stratégie miestneho rozvoja CLLD tým, že nám na emailovú adresu info@masdunaj.sk zašlete Vaše nápady, postrehy či námety na zvýšenie kvality života v jednotlivých členských obciach najneskôr do 19.11.2015. Vaše príspevky tak budú môcť byť následne premietnuté do tvoriaceho sa obsahu stratégie CLLD, čím sa spolu môžeme pričiniť o to, aby tento dôležitý dokument pre život nás všetkých nebol vytvorený tzv. “od zeleného stola“, ale aby zohľadňoval reálne potreby obyvateľov územia "verejno - súkromného partnerstva" MAS Dunaj.

Vyberte 3 najzaujímavejšie aktivity zo všetkých oblastí: (napr. Oblasť 1 - Aktivita 3 atď.)

Oblasť 1

Aktivita 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových zastávok;

Aktivita 2: Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;

Aktivita 3: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod;

Aktivita 4: výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. 

 

Oblasť 2

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry - napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

Aktivita 2: investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich okolia;

Aktivita 3:  investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;

Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja  miestnych produktov a pod. ;

Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb;

Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov).

Oblasť 3

Aktivita 1: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;

Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;

Aktivita 3: budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 

Dušan Antoš
Štatutárny zástupca MAS Dunaj o.z

Občianske združenie MAS Dunaj o.z. sa uchádza o získanie štatútu Miestnej akčnej skupiny
Nedela 28. mája 2017

meniny má

Viliam


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28726


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio