Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

19.7.2016 16:03

15.7.2016 11:07

Oznam 

na základe oznámenia MUDr. M.Fajtovej Vás informujeme, že ambulancia všeobecného lekára pre dospelých v zdravotnom stredisku v Rusovciach bude pre čerpanie dovolenky v období od 18.7. do 5.8.2016 zatvorená. Zastupuje: MUDr. D. Rozembergová, zdravotné stredisko Jarovce, t.č. 02/43294648.
Ordinačné hodiny: Po,Ut,Štv:8-13, St: 12-17,Pia:8-12.

14.7.2016 14:12

Oznam Slovenskej pošty, a.s.

Na základe oznámenia Slovenskej pošty, a.s. Vás informujeme o dočasnej úprave hodín pre verejnosť počas letného obdobia na POŠTE BRATISLAVA 59 na Balkánskej ulici v Rusovciach: 

Pondelok - Piatok  12:30 - 18:00 hod.
Sobota zatvorené. 

Viac info nájdete TU

13.7.2016 16:16

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa 21.7.2016 v čase od 8:30 do 11:30 hod. bude na Balkánskej ulici a Vývojovej ul. prerušená distribúcia elektriny. Presný zoznam domov, ktorých sa tento oznam týka nájdete TU

30.6.2016 10:19

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejné obchodné súťaže na prenájom nebytových priestorov 

Zdravotné stredisko, Balkánska ul.,  Bratislava – Rusovce:

-     Nebytové priestory o výmere 32,5 m2 + časť čakárne a WC

  -     Nebytové priestory o výmere 65 m2 + časť pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2

Viac info nájdete TU. 

29.6.2016 15:44

VEREJNÁ  OBCHODNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ MAJETKU VO VLASTNÍCTVE MĆ BRATISLAVA - RUSOVCE 

MČ Bratislava – Rusovce vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj stavebného pozemku :

-         pozemok parc. č. 628/3 vo výmere 867 m2, k. ú. Rusovce

Minimálna kúpna cena je 133.345 €.

Podmienky súťaže  je možné si vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ BA – Rusovce, Vývojová 8, 851 10  Bratislava, odd. správy nehnuteľného majetku (tel. č. 02/68 20 70 31). Súťaž potrvá do 31.8.2016.

29.6.2016 15:23

OZNAM 

Štatistický úrad SR Vám oznamuje, že v dňoch od 1.júla do 30. novembra 2016 bude prebiehať na území našej MČ 
Zisťovanie o vdelávaní dospelých (AES 2016)
na základe nariadenia Komisie EU.
Viac info nájdete TU.  

29.6.2016 10:15

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  dnes, t.j. 29.6.2016 
sa v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) uskutoční výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.

24.6.2016 13:05

Výstraha SHMÚ

SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa na obdobie 24.6.2016 od 12:00 hod. do 18:00 hod. a 25.6.2016 od 12:00 hod. do 18:00 hod. Jav: Vysoké teploty. Koordinačné stredisko IZS Okresného úradu Bratislava.

Rusovský kaštieľ

obrazok

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

 

Zložitý a do čias starého Ríma siahajúci vznik obce sa odráža i v množstve zachovaných významných kultúrno-spoločenských a umelecko-historických pamiatok. Okrem najznámejšej - Gerulaty, vojenského tábora, ktorý bol súčasťou systému opevnení zvaného Limes Romanus, tvoriaceho hranicu medzi Rímskou ríšou a Barbarikom, zapísanom v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenska pod evidenčným číslom 344, sú štátom chránené ako kultúrne pamiatky nasledujúce objekty: kaštieľ s parkom na Balkánskej ul. (zapísaný pod evid. číslom 346), kúria situovaná na rohu Balkánskej a Zdravotníckej ulice (zapísaní pod evid. číslom 702), rímskokatolícky kostol sv. Márie Magdalény (zapísaný pod evid. číslom 345).

Rusovský kaštieľ sa rozprestiera v areáli anglického parku, v jeho severnej časti. Park sa tiahne medzi dunajským ramenom a Balkánskou cestou. Od cesty je oddelený tehlovým omietnutým múrom. Samotný kaštieľ je odsadený od cesty do hÍbky parku, ale otvára sa k nej svojím hlavným priečelím s čestným nádvorím. Severne od kaštieľa v hÍbke parku stojí objekt tzv. minoreta a tesne pri Balkánskej ulici objekt čeľadinca so samostatným vstupom z Balkánskej ulice.

Dnešná podoba kaštieľa súvisí s výstavbou kaštieľa grófom Emanuelom Zichym Ferrari pred polovicou 19. storočia. Existujú síce doklady o hrade z 13. storočia (prvá zmienka z roku 1266) nevie sa ale, na ktorom mieste stál. V súvislosti s meniacimi sa majiteľmi panstva je podstatné, že ho v roku 1646 získava Štefan Zichy.

V roku 1840-50 prestavuje gróf Emanuel Zichy Ferrari zámok podľa vzoru anglických panstiev v tudorovskom štýle ako pozornosť, ktorú preukázal svojej z Anglicka pochádzajúcej manželke. Od grófa Emanuela prešiel zámok na jeho brata Félixa a jeho manželku, grófku rodenú Reichenbach. V roku 1872 bolo panstvo predané grófovi Hugovi Henckelovi von Donnersmarck, ktorý ho získal pre svoju manželku Lauru a vybudoval tu žrebčinec. Po smrti grófky ho v roku 1906 kupuje korunná princezná Štefánia spolu so svojím manželom maďarským šľachticom Elemérom Lónyayom. Predmetom kúpy bol majetok Karlburg, žrebčinec, stajne, nádherný park s krásnym zámkom a panstvo o rozlohe 6000 jutár. Suma za panstvo bola 4 milióny korún. V roku 1944 odkázala na základe testamentu princezná Štefánia nehnuteľností kaštieľa benediktínskemu rádu v Pannonhalme. V jeseni 1944 zabralo väčšiu časť kaštieľa SS komando Obergruppenfúhrera Veesenmayera, v roku 1945 obsadili zámok Rusi a po týždni bol vydrancovaný. V máji 1945 sa Lónyayovci vysťahovali do Pannonhalmy, kde Štefánia v roku 1945 ajej manžel o rok neskôr zomreli.

Umelecko-historický výskum kaštieľa datoval najstaršiu fázu výstavby objektu prinajmenšom do 17. storočia, pretože zahŕňa v sebe časti murív z lomového kameňa, ktoré by mohli byť ešte staršie. Tento najstarší objekt sa viaže k spomínanému Štefanovi Zichymu, ktorý - je možné - si tu postavil sídlo a v súvislosti s datovaním tehlového materiálu (značka S Z a datovanie 1656) mohol nadviazať i na staršiu stavbu. Zachytený najstarší objekt mal jednoduchý pozdĺžny pôdorys a bol situovaný približne v strede dnešného severného krídla a užším priestorom na južnej strane. Ďalšia stavebná fáza viažuca sa k vnukovi Štefana Zichyho, tiež Štefanovi, zakladateľovi rusovskej línie rodu, bola datovaná do 2. polovice 18. storočia (opäť sa našlo množstvo tehlového materiálu so značkou cez alebo CZZ a dátumom 1777). Akú podobu mal tento barokový objekt už nemožno zistiť. Fragmenty dochovaných rokokových malieb medzi stropmi prízemia a podlahami miestností 1. poschodia určujú jeho iné výškové dimenzie oproti dnešným. Išlo však prinajmenšom o jednoposchodovú stavbu.

 

Vo vývoji objektu je smerodajná etapa z rokov 1841-1844, keď bol vlastníkom kaštieľa gróf Emanuel Zichy Ferrari. V tomto období vzniká komplex kaštieľa v celej jeho dnešnej hmotovej skladbe, okrem veží po stranách západného rizalitu. Veľkolepá stavba bola rozvrhnutá prísne symetricky do tvaru písmena U s výškovým gradovaním hmôt. Jej neo gotický charakter s orientáciou na anglickú podobu panských sídiel so silným romantickým nádychom určovali všetky výrazové prvky architektúry - okná s lomenými oblúkmi, rovnako formované hlavné vstupy polygonálneho podbránia, rímsy, konzoly, atikové cimburia, štyri nárožné vežičky i zábradlia terás a arkierov. Vo vnútornom usporiadaní dominovala ústredná schodisková hala a k nej pripojená veľká sála 1. poschodia. Všetky tri krídla boli prepojené chodbovou komunikáciou pozdÍž nádvoria, za ktorou boli za sebou radené priechodné miestnosti. Poschodie bolo prístupné hlavným schodiskom a točitými schodiskami vo vežiach.

Neogotickému charakteru exteriéru zodpovedali aj interiéry v umeleckoremeselných súčastiach architektúry vo vstupoch a oknách dominovali neogotické prvky, neogotický ornament so znakom Zichyho, tudorovské oblúky a kružbové motívy. Za osobitnú pozornosť stojí dôsledne uplatňovaná vitráž v klasickej technológii upevňovania skiel do olovených pásiek. O podobe jednotlivých interiérových priestorov nemáme jasnejšiu predstavu. Zichyovské interiéry sú s istotou čitateľné len vo veľkej sále 1. poschodia s priľahlou miestnosťou (predpokladáme jedáleň), obe veľkoryso poňaté v zmysle dekoratívneho stvárnenia stien a stropov.

Etapa z rokov 1872-1906 sa spája s novými majiteľmi panstva - Hugom Henckelom von Donnersmarckom. Nasledujúca prestavba kaštieľa bola pomerne rozsiahla, hoci sa v zásade nedotkla jeho pôvodnej hmotovej substancie. V prvom rade sa dobudovali dve postranné veže pri rizalite na západnej strane stredného krídla, čo ešte viac zdôraznilo romantický charakter kaštieľa.

V interiéri predpokladáme vznik dvoch bočných schodísk a úpravy reprezentačného charakteru v neoslohovom duchu, ako i úpravu kaplnky v severnom krídle.

 

Manželka majiteľa, Laura, dala v parku kaštieľa oproti kostolu sv. Víta v roku 1884 postaviť kaplnku slúžiacu ako mauzóleum rodiny. Bloková stavba obdÍžnikového pôdorysu svojím tvaroslovím vychádza z neogotiky. Nad vstupom do nej je umiestnený erb rodiny Henckelovcov.

Gróf Elemér Lónyay so svojou manželkou princeznou Štefániou, vlastníci kaštieľa v roku 1906-1944 menili objekt už len minimálne a obmedzili sa na zmeny utilitárneho charakteru (vybudovanie kúpeľní a sociálnych zariadení).

Po typologickej stránke predstavuje rusovský kaštieľ typ vidieckeho sídla vyššej šľachty. Čo sa týka vonkajšieho výrazu a tvaroslovného aparátu, je tu viditeľný vplyv anglickej tudorovskej gotiky. Z dispozičného riešenia ide o západoeurópsky import, aký sa u nás v zredukovanej podobe vyskytol od 17. resp. od 18. storočia. Redukcia sa týkala hlavne bočných krídiel uzatvárajúcich čestné nádvorie. Z tohto hľadiska predstavuje kaštieľ vyvinutý typ vidieckeho šľachtického sídla, svedčiac tak o vybranom vkuse majiteľa a jeho majetnosti. Z dispozičného hľadiska ide o vyspelý typ kaštieľa s charakteristickými znakmi predmestských kaštieľov a palácov: celková dispozícia v tvare písmena U, prísna symetria vzhľadom na hlavnú os, hmotové zdôraznenie kaplnky na konci bočného krídla, situovanie komunikačných ťahov do nádvoria, umiestnenie atraktívneho bývania do teplejšej južnej časti kaštieľa a vymedzenie obslužného traktu do severného krídla, uplatnenie princípu amfilády.

Prevádzka jednotlivých priestorov vyzerala asi nasledovne: centrálna časť kaštieľa bola jadrom dispozície a aj spoločenského života. Cez portikus prichádzali kone s návštevníkmi - hostia prechádzali do schodiskovej haly, kde sa dalo podľa anglického vzoru sedieť. Z haly a saly terreny sa dalo ísť na jednej strane do salóna a na druhej do knižnice, biliardovej miestnosti, alebo tureckého salónu. Tu sa odohrával každodenný život panstva. Južné krídlo obsahovalo obytné apartmány pre bežné návštevy, severné bolo vyhradené pre kuchyňu a sklady. Vzácne návštevy sa privádzali honosne zdobeným reprezentačným schodiskom na 1. poschodie (piano nobile), kde sa dalo ísť do veľkej jedálne, alebo do rytierskej sály (tzv. Červený salón). V južnom krídle na 1. poschodí bývali majitelia so služobníctvom, na 1. poschodí severného krídla boli umiestnené hosťovské izby menej reprezentačného charakteru. Druhé poschodie bolo vyhradené pre obytné účely. Záverom možno len podotknúť, že vydrancovaním inventára kaštieľa v roku 1945 došlo k nenahraditeľnej strate umelecko-historického dedičstva obce a v neposlednom rade, samozrejme, i Slovenska.
Nedela 24. júla 2016

meniny má

Vladimír


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (32%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (47%)

Počet hlasov: 27168


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio