Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

20.10.2016 12:40

OZNAM O PLÁNOVANOM PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY 

Na základe oznamu ZD, a.s. Vás informujeme, že dňa

28.10.2016 v čase od 7:45 do 12:15 hod
.
a
03.11.2016 v čase od 7:45 do 15:15 hod.
 
bude na Maďarskej ul. prerušená distribúcia elektriny. 

Presný rozpis domov nájdete tu: 28.10.2016 a 3.11.2016

Ďakujeme za pochopenie. 

18.10.2016 8:15

Oznam 

Rekonštrukcia strechy na kostole sv. Márie Magdalény v Rusovciach sa dnes, tj. 18.10.2016 uskutoční za pomoci vrtuľníka, ktorý poskytlo MV SR. Za prípadny hluk sa ospravedlňujeme. 

17.10.2016 13:52

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 18.10.2016 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


14.10.2016 9:33

Oznam o zbere komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Dňa 15.10.2016 v čase od 10.30 do 12.30 hod. sa uskutoční zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v zbernom dvore na Vývojovej ulici v Bratislave - Rusovciach, pre občanov Bratislavy - fyzické osoby nepodnikateľov.

Ide o tieto komunálne odpady: staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky /musia byť uzavreté v pevných obaloch/, ďalej ide o batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, chladničky, mrazničky, elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče. Viac info nájdete TU. 

13.10.2016 13:45

Tlačová správa TASR 11.10.2016

Vláda dá milión eur za projekt rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach 

Viac info nájdete TU

12.10.2016 13:53

Pozvánka 

Múzeum mesta Bratislavy, Múzeum  Antická Gerulata

Medzinárodný deň archeológie prvýkrát oslávili v USA v roku 2011. Oslavy sa rýchlo rozšírili aj do zahraničia a v roku 2013 v rôznych krajinách sveta oslavovalo Deň archeológie 70 000 ľudí. V roku 2014 sa konala oslava prvýkrát aj v Českej republike. Na podnet kolegov z Čiech sa tento rok zapájame lokalitou Gerulata aj my - Múzeum mesta Bratislavy.

Navštívte nás v sobotu 15.10.2016 od 10.00 do 16.00 hodiny.

Pripravili sme pre Vás komentované prehliadky, pracovné listy, premietame filmy o Gerulate, živote v dobe rímskej a o živote na hraniciach Rímskej ríše.

 

MMB Antická Gerulata
Gerulatská 7
Bratislava Rusovce 851 10

Autobusy 90 a 91, zastávka Gerulata.

11.10.2016 9:19

Oznam 

Kominárske protipožiarne družstvo Gbely Vám oznamuje, že tak ako v predchádzajúcich rokoch bude v nasledujúcich dňoch v našej MČ vykonávať kontrolu a čistenie komínov, dymovodov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého. O tomto následne vystaví doklad potrebný pre účely kontroly, alebo pre poisťovňu.
Viac informácií na tel. čísle 0948 536 256. 

5.10.2016 9:16

28.9.2016 13:12

Múzeum Gerulata

obrazok

Múzeum Antická Gerulata

PhDr. Jaroslava Schmidtová

Návštevné hod.:  máj - september (okrem pondelka)
                         10.00 - 17.00
                Po obsadení Apeninského poloostrova prenikajú Rimania do oblasti Stredozemného mora. Koncom 1. stor. pred n.l. obsadzujú územie až k Rýnu a Dunaju a zriaďujú tu provincie. Cisár Vespasianus (69-79) buduje na panónsko - dunajskej hranici dômyselný forfifikačný systém s legionárskymi tábormi, tábormi pomocných jednotiek a strážnymi vežami. Jeden z opevnených bodov Limesu bol postavený v Bratislave - Rusovciach ako prvý kastel medzi legionárskými tábormi v Carnunte (dnešný Bad Deutsch Altenburg v Rakúsku) a Brigetiu (Komárom v dnešnom Maďarsku).

Názov Gerulata prevzali Rimania od Keltov. Ich príchod sa kladie do posledných desaťročí 1. stor. nl. v období vlády Flaviovcov (69-96).. Najstaršiu rímsku pamiatku predstavuje drevozemný tábor v polohe Bergl a v jeho susedstve, z ktorého bola preskúmaná dvojitá hrotitá priekopa s palisádou a časti kasárenských budov. Je datovaná materiálom do domitiansko-trajanovského obdobia (koniec 1. stor. a začiatok 2. stor.).

V druhom stor. vzniká kamenný kastel so stálou vojenskou posádkou, elitnou jazdeckou jednotkou ALA I CANNANEFATUM. Jednotka bola vytvorená z germánskeho kmeňa z Dolného Porýnia (dnešné Holandsko). Urbanistické riešenie a rozloha tábora i táborovej osady (vicus) nie sú doteraz presne vymedzené. Pri stavbe táborov sa však dodržiavali určité zásady, preto aj v Gerulate možno predpokladať pravouhlú sieť ulíc s bránami a hlavnými komunikáciami, ubikáciami pre vojakov, hospodárskymi budovami aj reprezentačnými stavbami. Popri cestách vedúcich z tábora sa rozprestierala civilná osada s veteránmi, obchodníkmi, markytánmi, remeselníkmi i deťmi a družkami vojakov, teda obyvateľstvom, ktoré sa živilo službami pre vojenský tábor.

V zákonoch Dvanástich tabúľ Leges duodecim tabularum z 5. stor. pred n. l. bola kodifikovaná zásada o pochovávaní za hranicami mesta (extra pomerium - za hradbami). Pohrebiská sa rozprestieraIi pozdĺž ciest vedúcich z miest a táborov. Potvrdzuje to aj rozmiestnenie doteraz preskúmaných pohrebísk v starovekej Gerulate, kde v širokom oblúku ohraničujú osídlenú plochu. Najstaršie hroby sú datované do obdobia Flaviovcov (druhá pol. 1. stor.), najmladšie možno datovať do posledných desaťroči 4. až do začiatku 5. storočia. Pochovávanie bolo birituálne.

Epigrafické pramene, nálezy architektonických článkov a početných rímskych murív svedčia o tom, že Gerulata predstavovala ucelenú a kompletnú sídelnú jednotku. Ďaľším dokladom o výstavnosti a intenzívnom osídlení Gerulaty od konca 1. stor. do začiatku 3. stor. sú náhrobné pamiatky.


Okrem stél, kamenných platní, ktoré stáli pri hroboch, pochádzajú z Rusoviec aj fragmenty zložitejších náhrobných architektúr - hrobiek a možno i celých hrobových obvodov. Ani jedna z týchto pamiatok sa nenašla in situ, všetky boli sekundárne použité pri vežovitej stavbe zo 4. storočia. Najkrajšie sú dve kamenné platne s vyobrazením mýtického Attida v symetrickom postavení, dvojica levov s bradatou hlavou muža uprostred, dva fragmenty s vyobrazením grifa, ktorého prítomnosť mala aj istý ochranný význam a monumentálny reliéf Daidala a Ikara s polychrómiou, ktorý sa radí medzi výnimočné výtvarné diela v Podunajsku. Osobitným zdrojom informácií o Gerulate sú pôvodné epigrafické pramene - votívne oltáre.

Z dedikačných nápisov sa dozvedáme, ktorému božstvu je oltár zasvätený, meno dedikátora a jeho zaradenie, časový údaj a prípadne aj dôvod. Sú dokladom mnohorakosti náboženského života v Ríme i vysokej diplomacie Rimanov, ktorí romanizovali a prijímali božstvá a náboženské predstavy obsadených etník. V Gerulate sa okrem postáv z rímskeho panteónu stretávame s prejavmi synkretického galorímskeho náboženstva a s východnými kultmi lova Dolichénskeho zo Sýrie, Veľkej Matky bohov Kybely s Attidom z Frýgie (dnešné Turecko), ktorému je venovaný jeden oltár spoločne s egyptskou Isidou.


Limitné pevnosti v povalentinianovskom období na panónskodunajskej hranici sú charakteristické vežovitými stavbami umiestnenými v okrajových častiach táborov. V dnešných Rusovciach najzachovalejšiu pamiatku predstavuje kvadratická stavba v areáli múzea. Má rozmery 30 x 30 metrov a obvodový múr široký až 2,4 metra. Vežovitá stavba stojí na 12 pilieroch, v strede sa nachádza asymetricky orientovaná studňa a v južnom krídle stavby bola preskúmaná neskoroantická dlažba.

Z posledného obdobia existencie Gerulaty (povalentinianovské obdobie po roku 380 n. l.) máme z pôvodných epigrafických prameňov "Notitia Dignitatum" správu o jednotke lukostrelcov - eguites sagittarii. So zánikom Rímskej ríše a s pohybom nových etník v celosvetovom meradle je spojená ďalšia etapa našich dejín. Pravdepodobne ešte zachované antické murivá využili Slovania v 7 storočí n. l..

(propagačný materiál, Mestské múzeum Bratislava, Múzeum Antická Gerulata, Bratislava - Rusovce, Slovensko)

 
pondelok 24. októbra 2016

meniny má

Kvetoslava


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (32%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (47%)

Počet hlasov: 27646


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio