Mestská časť Bratislava - Rusovce
Aktuality

24.2.2017 11:56

23.2.2017 15:13

Oznámenie o zámere prenajať majetok MČ Bratislava-Rusovce

MČ Bratislava-Rusovce týmto verejne oznamuje, že má záujem prenajať následovný majetok: 

- pozemok registra "C"  s parcelným č. 1320/7 o celkovej výmere 2600 m2, ostatné plochy, k.ú Rusovce 

a to fotmou Obchodnej verejnej súťaže.

Všetky potrebné informácie a podklady je možné získať z podmienok Obchodnej verejnej súťaže, ktoré sú k dispozícií na úradnej tabuli MČ Bratislava-Rusovce a na webovom sidle MČ Bratislava-Rusovce. Oznámenie a podmienky nájdete aj TU

22.2.2017 11:54

Zisťovanie HFCS 

Na základe oznámenia Štatistického úradu SR Vám oznamujeme, že Národná banka spolu so Štatistickým úradom SR uskutoční na Slovensku "Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017", ktoré je súčasťou projekzu HFCS. Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch február až apríl 2017. Viac info nájdete TU

21.2.2017 19:29

Oznam 

Útvar osobitného určenia Prezídia PZ SR oznamuje, že  v stredu 22.02.2017 sa v čase od 7:30 - 12 hod. uskutoční  v priestoroch výcvikového strediska (strelnice) výcvik špeciálneho technického zariadenia s využitím vrtuľníka. 

Za prípadnu zvýšenú hlučnosť, zvýšený pohyb motorových vozidiel a  špeciálnej techniky sa PZ SR ospravedlňuje.


16.2.2017 10:13

Oznam 

Oznamujeme Vám, že matrika a register obyvateľstva bude na MÚ MČ Bratislava-Rusovce z technických príčin v piatok 24.2.2017 zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie. 

8.2.2017 12:09

2.2.2017 13:43

Oznámenie o prerušení dodávky vody z verejného vodovodu 

Na základe oznámenia Bratislavskej vodárenskej spol. a.s. Vás informujeme, že dňa 12.2.2017 v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody na ulici Hájová v Rusovciach. Viac info nájdete TU.

2.2.2017 13:31

Pozvánka na MZ 

Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 9. februára  2017 o 16,00 h v kultúrnej sále miestneho úradu, Vývojová 8 v Rusovciach. Program nájdete TU. 

1.2.2017 9:35

Oznam 

Na Irkutskej ulici v Rusovciach sa našiel pes. Majiteľ sa môže ozvať na tel. číslo 02/68207016.Kostol sv. Víta

obrazok

Pamiatkové hodnoty Rusoviec - Kostol sv. Víta

Zuzana Zvarová (text z monografie Rusovce, 1998)

Najstaršou sakrálnou stavbou na území Rusoviec je rímskokatolícky kostol sv. Víta, ktorý už dlho priťahuje pozornosť archeológov, historikov umenia a architektov - pamiatkarov. Kostol sv. Víta je situovaný v južnej časti parku kaštieľa, v tesnej blízkosti Balkánskej ulice. Objekt je hmotovo a dispozične jednoduchá jednoloďová stavba výškovo gradujúca od sanktuária, cez loď k veži. Štvorcová veža je predstavaná na pilieroch s podklenutím. Loď obdÍžnikového pôdorysu je zaklenutá tehlovou valenou klenbou so štyrmi pármi luniet, nesených šiestimi pármi pilierov. Je prístupná dvoma vstupmi - hlavným z podvežia a bočným z juhovýchodnej strany. Zastrešená je sedlom. Štvorcové sanktuárium je zaklenuté tehlovou klenbou a zastrešené polvalbou. Predstavaná veža je nesená dvoma hranolovitými piliermi. Podvežie je z troch strán otvorené a zaklenuté krížovou klenbou. Druhé poschodie veže má otvory do všetkých štyroch strán, z toho tri sú združené so stredným kamenným stÍpikom s bobuľovou hlavicou a pätkou s pazúrikmi. Veža je ukončená helmicou.

Fasáda objektu plne odráža zložitý stavebný vývoj kostola od kameňa s rímskym nápisom na pilieri veže, zachovaného pôvodného "okula" sanktuária, nárožných bosáží, až po renesančný kamenný portál s datovaním 1613 na bočnej fasáde. Najproblematickejšou sa pri tejto stavbe stáva otázka jej datovania vzniku. Posledný stavebno-architektonický výskum objektu realizovaný v roku 1993 zhrnul doterajšie výsledky o stavebno-historickom vývoji objektu. V prvej etape vznikol jednotný stavebný celok pozostávajúci z hmoty veže, lode a zaklenutého sanktuária a podklenutie veže. Loď bola plochostropá. Predpokladá sa, že kostol postavili na mieste staršieho objektu. Už v tejto etape boli do objektu dva vstupy - čelný a bočný. Veža bola zvnútra neomietnutá, delená dvoma podestami na trámoch. Predpokladá sa, že bola ukončená tehlovou helmicou. Datovanie tejto etapy nie je jednoznačné, uvažuje sa o 14.-15. storočí. Druhá, jednoznačnejšia fáza - renesančná, je datovaná latinským nápisom nad bočným vchodom, ktorý hovorí o tom, že rusovský farár Peter TisIiarich dal kostol upraviť a znova vysvätiť. Uvedený je dátum 15. 6. (sviatok sv. Víta) 1613. V tejto etape dostal bočný vstup kamenný portál s lištou a nadpražnou rímsou. Realizované sú ryté výzdoby nároží objektu a okien. Najväčším zásahom barokovej fázy z polovice 18. storočia bolo vloženie valenej klenby na pilieroch do priestoru lode. Vtedy bola pravdepodobne postavená i sakristia podkovovitého tvaru. Posledná ucelená úprava kostola prebehla koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Došlo k zbúraniu sakristie, vybudovala sa dnešná tehlová helmica veže, osadil sa zvon a kríž, realizoval sa nový krov. Kostol bol omietnutý v exteriéri a interiéri. Pôvodný interiér kostola sa nezachoval. Okolo kostola bol cintorín, funkčný do konca 18. storočia. Dnes ho pripomína len drevený kríž situovaný pri ceste.

Zhodnotenie významu kostola ako stredovekej sakrálnej stavby a jeho miesto a postavenie vo vývoji stredovekých Rusoviec, ako i Bratislavy, prípadné vývinové súvislosti so stredovekou sakrálnou architektúrou vidieckych sídiel Podunajska je doteraz nezodpovedanou vecou.
Nedela 26. februára 2017

meniny má

Viktor


vyhľadávanie


Anketa:

Už ste videli www.rusovskenoviny.sk

Áno, už ju som ju videl/la

Áno, už ju som ju videl/la (33%)

Nie, ešte som ju nevidel/la

Nie, ešte som ju nevidel/la (21%)

Nezaújma ma

Nezaújma ma (46%)

Počet hlasov: 28302


najčítanejšie


Informácie


(c) 2007 Mestská časť Bratislava - Rusovce. Všetky práva vyhradené.
realizácia: bkstudio